Instalacja zbiornikowa na gaz płynny (na dom jednorodzinny) – niezbędnie potrzebne formalności

0
971

Należy pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami „Prawa budowlanego” (art. 29 ust 1. pkt 19) na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, adresowanej do zasilania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym, nie jest wymagane pozwolenie. Bowiem taką inwestycję wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym (art. 30 ust. 1 pkt 1). A niezbędny do tego formularz można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub pobrać w jego siedzibie. Co należy określić w takim zgłoszeniu? W zgłoszeniu takim należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba także dołączyć:

a). oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
b). projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi i uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

A kontakt do rzeczoznawcy można wyszukać na aktualnej stronie: www. straz. gov. pl/panstwowa_straz_pozarna/wykaz_rzeczoznawcow). Pamiętać należy jeszcze o tym, że wcześniej geodeta jest zobowiązany sporządzić mapę terenu do celów projektowych.

Bezwzględnie planowana instalacja nie może naruszać aktualnych ustaleń planu miejscowego tego obszaru, a jeżeli go nie ma, to wtedy musi uwzględniać ustalenia decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast prace możemy zacząć dopiero po upływie 21 dni od daty zgłoszenia, o ile w tym czasie urząd nie wyrazi sprzeciwu (jeżeli nie będzie sprzeciwu, możemy domiarowo działać). Jeśli chodzi o samą budowę to należałoby zatrudnić kierownika budowy z właściwymi uprawnieniami (w przypadku większości robót zwolnionych z pozwolenia na budowę nie jest to wymagane, ale w tym przypadku jest – zgodnie z art. 42 ust. 3).

Kiedy budowa będzie zakończona to pamiętajmy jeszcze o tym, że przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornik musi zostać skontrolowany jeszcze przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Wniosek w tej sprawie trzeba skierować do właściwego terenowo oddziału UDT a aktualne adresy są dostępne na stronie www. udt. gov. pl). Dodatkowo warto wiedzieć iż sam inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Leave a reply